Nometex - odlišný mechanizmus účinku


NometexTM je transdermálny neuromodulačný prístroj, ktorý generuje série unikátne naprogramovaných elektrických impulzov, ktoré stimulujú nervus medianus na vnútornej strane zápästia.

Tieto impulzy (špecifické svojím tvarom krivky, frekvenciou a intenzitou) generujú elektrické signály, ktoré sa šíria cez periférny nervový systém do centrálneho nervového systému a vyšších centier pre vracanie v mozgu.

Tieto signály pozitívne modulujú nervové dráhy, ktoré prostredníctvom nervus vagus regulujú emézu a obnovujú normálny rytmus žalúdka.Aktivácia mozgu cestou nervus medianus

Yoo SS, Teh EK, Blinder RA, et al. NeuroImage. 2004;22:932-940.

Cestou stimulácie nervus medianus, sú zjavné známky charakteristické pre aktiváciu miest distribuovaných v cerebelle, okrem toho aj aktivácie v ľavom superiórnom frontálnom gyre, anteriórnom cingulárnom gyre a dorzomediálnom jadre talamu v mozgu.
V štúdii bolo identifikovaných, niekoľko dôležitých cerebellárnych oblastí modulovaných iba počas stimulácie nervus medianus. Cerebellárny nodulus a uvula, časť lobus flocculonodularis, sa zúčastňujú vestibulárnej kontroly ako fylogeneticky najstaršie oblasti v cerebelle.
Na základe zistení v štúdii bola vyslovená nasledujúca hypotéza, ktorá vysvetľuje neuromodulačný efekt stimulácie nervus medianus na cerebellum.
Stimulácia nervus medianus moduluje aktivitu v cerebellárnom neuromatrixe týkajúcu sa vestibulárnej funkcie, hlavne v lobus flocculonodularis, následne zmierňuje symptómy kinetózy a nauzey. Je predpoklad, že centrum vracania laterálne v predĺženej mieche mozgu, by mohlo byť nepriamo ovplyvňované akupunktúrou cestou početných cerebello-medulárnych spojení. Alternatívnym predpokladom môže byť, že stimulácia nervus medianus ovplyvňuje uvoľňovanie neurotransmitera, ktorý striedavo desenzibilizuje odpoveď centra pre vracanie (VC) alebo chemoreceptorovú spúšťaciu zónu (CTZ).


                                           

nometex,pharmacenter,nevolnost,vracanie,chemoterapia,nevolnost pri chemoterapii,vracanie z chemoterapie"